תקנון אתר חברת אלטרנטיבה

 

תנאים כללים

 

("האתר")  www.alternativa1.co.il הנכם מתבקשים לקרוא בעיון ובתשומת לב את האמור בתקנון אתר אינטרנט

המהווה את תנאי ההסכם ביניכם לבנינו והנו מופנה לנשים וגברים כאחד

 

במידה והנכם נרשמים לאתר ו/או משתמשים באופן כלשהו בשירותים הניתנים באתר, הנכם מאשרים כי הנכם מסכימים להוראות התקנון אשר יחולו עליכם ויחייבו אתכם בכל הקשור לשימוש בשירותים הניתנים באתר

 

השימוש באתר החברה ו/או הרשמות כחבר באתר ו/או שימוש באחד מהשירותים הניתנים באתר מהווה הסכמתכם לכל האמור בתנאי התקנון ואלה יחייבו אתכם בכל הקשור לשימוש בשירות הניתן באתר. האתר מיועד לשיווק ומכירת כרטיסי כניסה למרתון ספינינג אלדן ירושלים. האתר הינו בבעלותה הבלעדית של החברה והוא מופעל ומנוהל על ידה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות/להוסיף/לגרוע, מעת לעת, כפי שתראה לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, כל הוראה בתקנון אשר תחייב את המשתמש באתר, לפי העניין, בהתאמה

 

כל האמור בתקנון זה יחול, בשינויים המחויבים, על רוכשי הכרטיסים באמצעות האתר ו/או הטלפון ו/או ברכישה במשרדי החברה. כל רכישה באתר הינה בכפוף לאישור חברות האשראי

 

ביטול עסקה / ביטול מופע

 

במקרה של ביטול מופע/הצגה – יוחזר למזמין כספו כנגד החזרת הכרטיסים השלמים למשרד החברה הממוקם ברחוב אברהם פררה 10/8, ירושלים. אם הכרטיסים טרם נאספו על ידכם – תזכה אתכם החברה באשראי, באם הכרטיסים בידיכם – עליכם להעבירם בשלמותם למשרדי החברה על מנת לקבל את הזיכוי. הזיכוי יבוצע לאותו כרטיס אשראי שבו שולמו הכרטיסים. (לא ניתן לקבל החזר בגין כרטיס שאינו שלם)

 

במקרה של שינוי מופע או מקום האירוע – רשאי מי שרכש כרטיסים לפני השינוי – לבטל את הזמנתו עד 7 ימים לפני יום האירוע ולקבל זיכוי מלא

 

בקשות לביטול עסקה- בטלפון: 0503410003. נא להצטייד בארבע ספרות אחרונות של כרטיס האשראי או לחילופין מספר הזמנה. אם הכרטיסים בידי הלקוח עליו להחזירם למשרדי החברה כדי לבטלם. נציג החברה יחזור טלפונית לכל לקוח שזוכה וימסור לו שהביטול בוצע ויצייד את הלקוח במספר הביטול. מספר הביטול הוא האסמכתא שהביטול בוצע. ללא מספר ביטול – לא תתקבלנה תלונות על זיכוי שלא בוצע

 

במידה והמופע נדחה למועד חדש ו/או הועבר למקום אחר ו/או שונה מבנה המופע, יהיה הכרטיס תקף למועד החדש ו/או לאתר החדש ו/או למבנה החדש של האתר, לפי העניין ורוכש הכרטיס יהיה רשאי לעשות בו שימוש, או לבטל את הרכישה תוך 7 ימים מהיום בו נמסר לו על השינוי כאמור, או עד ליום המופע, לפי המוקדם ולקבל מהחברה החזר מלא

 

 ניתן לבטל עסקה בתנאים הבאים

 

 הביטול נעשה תוך 14 יום מביצוע העסקה ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 10 ימי עסקים שאינם ימי מנוחה קודם ליום שבו האירוע אמור להתקיים, או במקרה של פסטיבל 10 ימי עסקים לפני תחילת הפסטיבל. מוסכם כי אין אפשרות לבטל עסקה אם מועד המופע חל בתוך 10 ימים, שאינם ימי מנוחה ממועד ביצוע העסקה

 

לא ניתן לבטל כרטיסים לאירוע שהכרטיסים אליו אזלו, או לאירוע שמוצע מרגע מסוים במחיר מבצע

 

נתקבלה בקשת ביטול, יחזור אליכם נציג שירות הלקוחות של החברה, יאשר הביטול וימסור לכם מספר אסמכתא לביטול

 

לא ניתן לבטל חלק שרירותי מתוך ההזמנה - כלומר לא ניתן למשל לרכוש 3 כרטיסים ולבטל אחד מהם

 

ביטול העסקה וזיכוי הלקוח מחייב החזרת הכרטיסים למשרדי החברה וזאת עד 10 ימים לפני האירוע

 

דמי ביטול

 

בוטלה עסקה שנעשתה באתר לפי התנאים לעיל- יחויב הלקוח, בהתאם לחוק הגנת הצרכן בסך של 10% מגובה הסכום ששולם או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם  כדמי ביטול לעסקה.  עצם בקשת הביטול מהווה אישור של הלקוח והסכמתו לחיוב דמי הביטול כאמור לעיל

 

כללי שימוש באתר

 

הנהלת האתר רשאית לבטל את רישומו של משתמש ו/או לחסום אותו ללא כל התראה מוקדמת, זאת לאחר שעבר על תנאי האתר כמפורט בתקנון ובאיזה מבין הסעיפים הבאים, כולם או מקצתם: (א) המשתמש הפר את תנאי השימוש האתר, (ב) המשתמש מסר את אמצעי הזיהוי לצד שלישי, (ג) המשתמש ביצע מעשה הפוגע או עלול לפגוע באתר או בהנהלת האתר או החברה או במשתמשי האתר לרבות אך לא רק בכל הקשור להפרת זכות פרטיות, או לאסוף מידע אישי על המשתמשים באתר (ד) המשתמש באתר לבדו נושא באחריות המלאה לכל מעשה, עוולה, עבירה ו/או מחדל הנעשים תוך שימוש באתר. כך למשל, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מסירת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית; מוסר הפרטים יהיה אחראי לכל נזק שיגרם כתוצאה מכך

 

מחירים

 

מחירי הכרטיסים שבאתר הינם בשקלים וכוללים מע"מ בהתאם לגובה המע"מ בעת מועד רכישת הכרטיסים (יובהר כי גובה המע"מ יעודכן מעת לעת על פי עדכונו). למחירי הכרטיסים תתוסף עמלת רכישה כמפורט באתר בעת ההזמנה

 

לחברה שמורה הזכות הבלעדית לעדכן את מחירי השירותים המצוינים באתר בכל עת בהתאם למדיניותה, החלטותיה המסחריות ושיקול דעתה הבלעדי. מחירי השירותים יכולים להשתנות ללא הודעה מוקדמת והמשתמש באתר מתחייב לבדוק את הוראות התקנון מעת לעת

 

הרכישה באתר מותרת מגיל 18 ומעלה

 

אחריות האתר

 

הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק אשר ייגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה מהשימוש באתר או בשירותים שבאתר

 

יחסי הצדדים

 

המשתמש לא יציג את עצמו כנציג, סוכן או עובד של הנהלת האתר ו/או החברה, והחברה לא תהיה אחראית ולא תחוב בגין כל מעשה, מחדל או מצג אשר יעשה או יינתן על ידי המשתמש בניגוד לאמור לעיל

 

קישורים לאתרים אחרים

 

באתר תהיה האפשרות להיחשף לאתרים חיצוניים או/ו לקישורים שונים ברשת האינטרנט

 

הנהלת האתר אינה אחראית לתכנים המופיעים באתרים המקושרים או לכל תוצאה שתיגרם כתוצאה מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם

 

הנהלת האתר תוכל שלא לפרסם קישורים, להסיר מהאתר קישורים שפורסמו בו או שלא להוסיף קישורים חדשים לאתר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי

 

זכויות יוצרים

 

החברה הינה הבעלים הבלעדיים בזכויות היוצרים במידע ו/או בסמני המסחר המופיעים באתר. המשתמש באתר מתחייב כי בשימוש באתר, לא יהיה רשאי להעתיק או לפרסם או לשכל או כל שימוש אחר בכל חלק מן המידע או סמני המסחר, לפי העניין בכל מקרה ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב

 

ברירת דין ומקום שיפוט

 

התנאים  בתקנון זה, פרשנותם ואכיפתם נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל בלבד

כל העסקאות המתבצעות באמצעות אתר זה הנן כפופות לדין הישראלי בלבד וכל הליך משפטי בגין כל עילה שמקורה בפעולה

משפטית שהתבצעה באתר זה יתברר בבית המשפט המוסמך במחוז ת"א בלבד

בכל שאלה או בעיה אנא פנו להנהלת האתר ע"י הקישור "צור קשר" בדף הבית בכתובת 

 www.alternativa1.co.il

עקוב אחרינו

  • Facebook - Black Circle
  • YouTube - Black Circle

פרטי התקשרות

כתובת

הצפירה 22 א', המושבה הגרמנית, ירושלים

052-834-2424

This site was build by

©2017 by alternativa1.